Портата на Фуков край

Излизайки от Графството през моста на река Брендивин, пътникът стигал до северния край на Високия плет, който се простирал покрай пътя до самата река. На това място се намирала порта, която водела към Фуков край в източния предел на Графството.