Еоред

Един еоред бил главната войскова единица сред рохиримите, състояща се от 120 конници.