Куталион

Презиме и прозвище на Белег, произлизащо от синдаринския израз „ку талион” — Крепколък.