Южна армия

По-малката от двете армии, създадени от крал Ондохер да защитават Гондор от колесарите на североизток и от харадримите на юг. Командир на Южната армия бил Еарнил, който бил потомък на кралската линия от Гондор.