Щурчов дол

Село в северните части на Фуков край. Напускайки Хобитово, Фродо Торбинс обявил, че се мести именно в това селце.

Названието на английски е Crickhollow. Толкин препоръчва архаизма crick- „ручей, рекичка” да се запази и да се преведе единствено hollow „падина, котловина”. Любомир Николов погрешно превежда името като Щурчов дол, решавайки че crick- идва от cricket. Освен това, hollow е по-близо до значението на „падина”, а не „дол”. Въпреки това, името запазва известно „хобитско” звучене.