Гимилхад

По-малкият син на Ар-Гимилзор Нуменорски, който, подобно на своя баща, се възпротивил срещу действията на по-големия си брат Тар-Палантир. Негов син бил Ар-Фаразон, който узурпирал трона на Нуменор и довел до падението на острова.