Естолад

Полето в източен Белерианд, където първите хора лагерували след като пресекли Сините планини и навлезли в Белерианд.