Минардил

Син на Хиярмендакил II от Гондор. Минардил имал двама синове — Телемнар и Минастан. Той управлявал едва тринадесет години, когато бил нападнат в Пеларгир от корсарите от Умбар и загинал. Той бил наследен от Телемнар, който умрял с децата си в Черната чума две години по-късно. На престола се качил Тарондор, син на втория син на Минардил — Минастан. За Минардил се знае, че негов наместник бил Хурин от Емин Арнен, който дал началото на рода на управляващите наместници.