Свидетели на Манве

Върхът на Менелтарма в Нуменор бил свещен за Еру Илуватар. Мястото било известно с тишината си и там не пеели дори птици. Единствените, които летели там, били три орли, които пазели свещеното място. Нуменорците вярвали, че Манве изпраща могъщите птици от Аман да бдят над Свещената планина и цял Нуменор, и затова ги наричали „Свидетели на Манве”.

Въпреки че нуменорците можели свободно да изкачват върха, три големи орли излитали и се спускали върху три канари откъм западния ръб. По време на Трите молитви, които отправял кралят три пъти годишно, орлите се реели над събраното множество.