Трите молитви

Три пъти в годината кралят на Нуменор водел народа си на върха на Менелтарма, където нуменорците отправяли молитви към Еру. Трите молитви се провеждали в началото на пролетта, в средата на лятото и в края на есента и били наричани Ерукиерме, Ерулаитале и Ерухантале. По традиция три големи орли, наричани Свидетели на Манве, се реели в небесата над краля и поданиците му.

Трите молитви били спазвани от ранните крале на Нуменор, но с нарастването на влиянието на кралските люде традицията била забравена. Първият крал, който напълно изоставил обичая, бил Ар-Гимилзор, двадесет и третия владетел на Нуменор.