Оркски − Черната реч

ЩО се отнася до езика на орките в древните дни казано е, че нямали собствен език, но взели каквото могли от други езици и го изопачили по свой вкус. Въпреки туй те сътворили само груби подобия, едва задоволяващи собствените им нужди, освен ако не ставало дума за проклятия и ругатни (ВнП Приложение Е). Един пример за това можем да намерим в „Недовършени предания”, стр. 115, където научаваме, че Голуг било названието, което аангбандските твари” наричали нолдорите. Тази дума произлиза от синдаринското Голод, мн.ч. Гелид и очевидно е остатък от елфическата дума.

По времето на Фродо, лингвистичната обстановка е непроменена: Тези изпълнени със злоба създания, които мразели дори своя собствен вид, бързо развили толкова варварски диалекти, колкото били групите или поселенията на расата им, тъй че оркската реч не била особено от полза в общуването между различните племена („Властелинът на пръстените” Приложение Е). По тази причина не можем да анализираме един единствен оркски език. Но това, което важи за всички езици на орките, е, че били отвратителни и гнусни и били пълна противоположност на езиците на куендите („Властелинът на пръстените”).

Разнообразието и непостоянството на езиците на орките били пречка за Тъмната сила да използва орките за войници. Затова Саурон се принудил да създаде общ език за слугите си — единственият език, който е създаден в Арда, ако не броим езика на знаците (иглишмек) на джуджетата.

Черният език

Казано е, че черната реч е измислена от Саурон през Тъмните години и той желаел да я направи език на всички, що му служат, ала се провалил в това. От черният език обаче произлизат много от думите, които били широко разпространени сред орките през Третата епоха, като гаш „огън” ала след като Саурон бил низвергнат за първи път този език в древната си форма бил забравен от всички освен от назгулите. Когато Саурон се въздигнал отново, той още веднъж станал езикът на Барад-дур и предводителите на Мордор. Надписът на Пръстена бил на древния черен език, докато проклятието на мордорския орк било в по-упадъчната форма, ползвана от войниците на Тъмната кула, на които капитан бил Гришнах. Шарку на този език означава „стар човек”.

По-нататък се споменава, че олог-хай — завъдените през Третата епоха от Саурон тролове — „говорели малко и единственият език, който знаели, бил черният език на Барад-дур”. Самата дума олог-хай е на черния език. Наименованието „черен език” не било измислено от самия Саурон, а по-скоро било дадено от останалите раси. Думата на черния език за Барад-дур е „лугбурз” — Тъмната кула, подобно на синдаринската дума.

Самият Толкин изобщо не харесвал черния език. Негов почитател му изпратил железен бокал, но за свое разочарование открил, че е гравиран с ужасните думи написани на Пръстена. Разбира се, аз никога не съм пил от него и го използвах за пепелник („Писма” стр. 422). Той очевидно е споделял идеята на елфите и хората, за които черният език не е по-добър от кой да е от езиците на орките: Пълен е с груби и отвратителни звуци и жестоки думи, с които малцина се справят, макар да не си струва труда. Това изказване ясно показва предразсъдъците срещу орките и всичко създадено от Саурон и е трудно да се каже какво се има в предвид под „груби и отвратителни звуци”. Черният език притежава преградните звуциб, г, д, п, т, к, фрикативите тх, гх (вероятно и ф и кх), латералното л, трептящото р, назалите м и н, както и съскащите с, з и ш. Гласните са а, и,о и у, като гласната о според Толкин се среща много рядко. Изглежда черният език не използва е. Други звуци се срещат в някои оркски имена, но тъй като не се знае със сигурност откъде произлизат те, те не са обсъждани.

Какво тогава е възприемано от елфите като неприятно? Знае се, че орките използват увуларно р, както във френския или немския, и че елдарите намирали този звук за безвкусица. Черният език има също така и натрупвания на съгласни, за разлика от съвременния синдарин: сн, тхр, предно ск и задни рз и зг. Каквато и да е причината, този език се е възприемал като много груб: „Промяната в гласа на вълшебника бе поразителна. Внезапно той стана заплашителен, могъщ, груб като камък. Сякаш сянка премина над слънчевото пладне и за миг колонадата притъмня. Всички потрепераха, а елфите притиснаха ушите си с длани.” Накрая, можем да обобщим, че такава неприязън се дължи главно на омразата към всичко свързано със Сянката, отколкото на някаква вродена грозота на самия език.

Имена на орки са изключени от списъка. ЗЧР означава „западнала черна реч“ и отбелязва думи от проклятието на мордорския орк, с изключение на шарку. Разбира се, някои от тези думи може и да не се различават от формата си в Сауроновата черна реч, но едва ли ще узнаем някога.

 • агх „и”
 • аш „единствен”
 • багронк (ЗЧР) „помийна яма”
 • бубхош (ЗЧР) „велик, голям”
 • бурз „тъмен”, (изведено от Лугбурз), бурзум „тъмнина, мрак”
 • дуг „мръсотия“, изведено от пушдуг
 • дурб– „управлявам, властвам”, инфинитив дурбат, среща се само със суфикси: дурбатулук „да властва над всички”. Глагола дурб– е подобен на този в куеня тур– с близко значение
 • гаш „огън”
 • гимб– „намирам”, инфинитив гимбат, среща се само със суфикси: гимбатул, „да ги намери”
 • глоб (ЗЧР) „глупак”
 • гул „кой да е от невидимите слуги на Саурон” („Толкин Компас” стр. 172). Преведено „дух(ове)” в сложната дума Назгул, „Дух(ове)”
 • зигур „магьосник”
 • иши „във”, поставя се като суфикс в края на думата: бурзум-иши, „в тъмнината”
 • кримп– „връзвам, свързвам”
 • луг „кула”. изведено от Лугбурз
 • Лугбурз „Тъмната кула”
 • назг „пръстен”: аш назг „единствен пръстен”, Назгул „Дух(ове) на пръстена”
 • Назгул „Дух(ове) на пръстена”, назг + гул
 • Огор-хай „Друеданци” (НП:379)
 • олог подвид тролове развъдени от Саурон
 • пушдуг (ЗЧР) от пуш+дуг „тор+мръсотия”
 • ронк (ЗЧР) „яма, вир”, изведено от багронк
 • скай (ЗЧР) възклицание на презрение
 • ша (ЗЧР) възклицание на презрение
 • шарку (ЗЧР?) „старец”
 • снага „роб” (може би ЗЧР) Използва се за по-нисшите видове орки („Войната за силмарилите”, стр. 390).
 • трак– „нося”, инфинитив тракат, среща се само със суфикси: тракатулук „да донесе всички”
 • у (ЗЧР) “към”
 • –ук “всички”, поставя се в местоименни суфикси: –улук, „всички тях“
 • –ул местоименен суфикс „тях”
 • –ум „–ина” в бурзум „тъмнина”
 • урук едър подвид орки. Вероятно Саурон е заел тази дума от „елфическите езици в ранни времена”
 • хай „народ, раса”, в Урук-хай и Олог-хай, както и Огор-хай.