Курс по синдарин

ТУК ще намерите курс по синдарин — езикът, говорен от елфите в Средната земя. Толкин обяснява:

„Сивоелфи­ческият по произход бил сроден на куеня, защото той бил езикът на онези елдари, които, идвайки до бреговете на Средната земя, не били преминали отвъд Морето, а останали по крайбрежията в страната Белерианд. Там техен крал бил Тингол Сивоплащ от Дориат и в дългия здрач езикът им се бил изменил… и се бил отчуждил много от речта на елдарите отвъд Морето.”

1
Научете елфически

Толкин създал синдарин, придавайки му лингвистичните характеристики на келтския. Курсът, който е създаден от Торстен Ренк, се състои от четиринадесет урока по синдарин, както и един урок по писане с елфическата азбука тенгвар. След приключването му ще разполагате с основни познания за граматиката и лексиката на измисления от Толкин език и дори ще можете да провеждате кратки разговори на него.

 1. Лични местоимения и генитив
 2. Спрежение на A-глаголи
 3. Мек преглас (смекчаване)
 4. Образуване на множествено число. Назален преглас
 5. Спрежение на I-глаголи
 6. Прилагателни имена и отрицание
 7. Представки. Минало време на A-глаголите. Притежателни местоимения
 8. Предлози. Неправилни форми на за мн. ч. Лични местоимения/преки допълнения
 9. Минало време на I-глаголите. Неправилни форми за мн. ч.
 10. Бъдеще време на A- и I-глаголите. Числа. Неправилни форми за мн. ч.
 11. Аналогични глаголни форми. Класово (събирателно) множествено число
 12. Предлози. Смесен преглас
 13. Предлози. Спирантен преглас и плавен преглас
 14. Причастия
 1. Тенгвар