Телерин

В „Силмарилион” глава 5 се разказва как след като телерите прекосили морето първо заживели в Тол Ересеа. Поради това, езикът на телерите се видоизменил от този на ваниярите и нолдорите. Някои считали, че този език е диалект на куеня, но самите телери го назовавали отделен език — линдаламбе или езикът на линдарите. Фонологията на двата езика доста се различавала, като телерин бил по-консервативен от куеня. Казва се, че Финарфин, говорещ на нолдорския куеня, бил научил телерин, което означава, че езикът им е бил съществено различен. Телерин дал началото на други два езика — нандорин и синдарин.

Фонологията на телерин била много консервативна. Например, частицата сп, произлизаща от древния куеня, останала непроменена (като в спанга „брада”), за разлика от другите елфически езици, където тя прераснала във ф. Докато в куеняб и д прераснали във в и л, те останали същите в телерин: бала за вала, делиа за леля. Също така, в куеня крайно рпреминало в д (оар > авад).

Най-голямата фонологична промяна в телерин било преобразуването на ку в п (Куенди > Пенди), както и опростяването на началните звуци нг и мб в г и б (начално нд най-вероятно преминало в д). В куеня тези звуци били опростени до н и м. Първоначалният звук кь преминал в т, вероятно чрез ть. Последователността дл се преобразувала в двойно л. Първоначалният начален звук w преминал във по-твърдото в. По подобен начин й (или също — ь) станало и. Името Финдо „Тингол” свидетелства за промяната на þ във ф в начална позиция и в д в крайна.

Множественото число в телерин, естествено, било указвано чрез –и във всички случаи: ел (звезда) мн.ч. ели. Дори в думи, незавършващи на –е, се добавяло –и (за разлика от куеня, където се добавяло –р). Дори при използването на глаголи може да се счита, че се е добавяло окончанието –и.

Миналото време на телерин било означавано чрез наставката –ле (делиа „отивам” > делле). Сегашно време било означавано с наставката –а, като в сила „грее” (в куеня било същото). Императивните форми също били указвани с окончанието –а, като в ела! „виж”.