Човешки говори

Няколко човешки езика се споменават в творбите на Толкин, но с изключение на нуменорския не знаем почти нищо за тях. Повечето от тези езици били силно повлияни от елфическите езици.

Рохански

За истинския рохански език знаем малко, защото Толкин ни е представил негов превод на англосаксонски. Толкин е искал да ни представи какво представлява рохански в сравнение с общия език (който от своя страна бил преведен на съвременен английски). Въпреки това, трябва да се отбележи, че роханският не дава началото на западняшкия така, както англосаксонският предшества съвременния английски език. Затова, имена като Еомер и фрази като „ферту Теоден хал” не са примери за истински рохански. Има обаче и няколко думи, които представляват езика в чист вид. Приложение Е ни казва, че трахан означава „дупка в земята” — интерпретация на истинската хобитова дума тран „смиал”. Друг пример е хобитовта дума каст „матом” във връзка с роханската касту. Самата дума „хобит” представлява думата кудук — хобитова форма на  роханската куд-дукан „живеещ в дупки”, преведена в книгата като холбитла.

След издаването на „Народите в Средната земя” се появяват и други думи. Например, често срещащия се елемент ео–„кон“ (в Еовин, Еомер и пр.) представя истинската роханска представка лохо–, ло–, която очевидно е свързана с елфическите думи за „кон” (куеня — рокко, синдарин — рох). Думата Еотеод „народ/земя на конете” е превод от роханската дума Лохтур. Названието на синдарин за Рохан отговаря на думата Лоград. Теоден пък представя думататурак–, стара дума за „крал”. Множественото число било образувано чрез наставката –ин, като в рог „мъдрец” > рогин — свидетелство за влиянието на дориатрин.

Северни говори

В текста на „Властелинът на пръстените”, имената на Ам-гъл и неговият приятел са Смеагол и Деагол. Според бележката в Приложение Е, това са „имена на хората от областта до Перуникови поля”. Но малко по-късно е обяснено, че това не са техните истински имена, а „превод на имената Трахалд „ровещ дупки” и Нахалд „таен” според Северните говори”. Толкин добавя, че името Смог е превод на думата от Дейл Трагу, произлизаща от корена трах– в Рохан и Графството.

Език на народа на Дун

Защитавайки Рогоскал, Еомер не може да разбере какви са виковете на нападателите. Гамлинг обяснява, че „има мнозина, които викат на езика на Дун… аз знам този език. Това е древен човешки говор и някога се е говорел в много от западните долини на Рохан… те викат „Смърт за форгоил! Смърт за сламените глави!” Така ни наричат те нас.” Приложение Е споменава думата форгоил „сламени глави” като една от думите на езика Дун. Може би фор-го-ил „сламен — глава — мн.ч.”?

Езиците на Харад и Ханд

Няма какво да се каже за езика на харадримите далеч на юг. Според Гандалф, неговото име на юг е Инканус. Според „Недовършени предания”, Инканус или Инкâ-нус, Инкâ-нуш е дума от езика на харадримите, която означава „Северен шпионин”.

Толкин споменава, че думите Ханд (земята югоизточно от Мордор) и вариаг (вариаги са хората населяващи Ханд) са примери за „езика на източните народи — съюзници на Саурон”. Друга дума на Ханд е мумак „слон” мн.ч. мумакил. Възможно е наставката –ил да е свързана с тази от форгоил, но може и да е независима заемка от елфически.

Друедански

Дивият народ от гората Друадан използвали език, който бил напълно различен на общия език. В древни времена, тяхната раса била наричана друг от народа на Халет „като дума от собствения им език”. Истинската форма на друедански е другху („където гх представлява фрикативен звук”). Техните гласове били „дълбоки и гърлени”. Думата за орк на този език егоргун.

Талиска

За езика талиска се казва, че е принадлежал на народа на Беор и е предшественик на нуменорския. Бил повлиян от нандорин. Очаква се някой ден Кристофър Толкин да публикува граматика на талиска, но засега разполагаме единствено с няколко думи: хал „глава, главен”, халбар „командир”, хал(а) „стража”, халад „страж”, халдад „куче пазач”, бор „камък”. В глава 17 на „Силмарилион” се казва, че народът на Беор наричал елфическия крал Фелагунд Ном „Мъдрост” и неговия народ наричали номин „мъдрите”. По това съдим още, че множествено число се е образувало чрез наставката –ин, подобно на роханския и дориатрин.