Тенгвар − Пунктуация

Употреба на препинателни знаци в тенгвар:

  • =
  • -
  • Á
  • À
  • Â
  • Запетая и/или тире ,
  • Точка .
  • Удивителна !
  • Въпросителна ?
  • Край на параграф

В тенгвар се изполват малко на брой препинателни знаци. Повечето от тях се използват предимно за означаване на началото и края на изречения и параграфи. Налице са пет различни препинателни знака: точка, двоеточие, тире, удивителна и въпросителна. Точката често се използва като запетая, но може и се използва за отделяне на думите (подобно на тире). Двоеточието се използва за отделяне на изречения подобно на точката. Тирето означава край на даден параграф.